Download algemene voorwaarden

Voorwaarden en werkwijze        
 
De draaiboeken zijn volledig digitaal en worden verzonden via de mail. De kant en klare feestpakketten worden verzonden per post, alleen het draaiboek ontvangt u digitaal.
 
De koper van het draaiboek/kant en klare feestpakketten of losse artikelen is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van onze producten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.
        
Het is niet toegestaan de draaiboeken/inlogcode(s) door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook mogen de draaiboeken niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 
De geleverde draaiboeken zijn alleen voor eigen particulier (privé) gebruik en mogen niet gebruikt worden door bedrijven/organisaties/verenigingen of andere partijen.  Niets uit de draaiboeken mag gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming. 
 
Voor alle feestjes waarbij één of meerdere inlogcodes moeten worden opgevraagd zijn geschikt voor één feestje op een specifieke dag. Alle op te vragen inlogcodes hebben een beperkte geldigheidsduur.
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Inhoudsopgave:
 
ALGEMEEN
 
Artikel 1.1 – Identiteit
Artikel 1.2 – Toepasselijkheid
Artikel 1.3 – Het aanbod
Artikel 1.4 – Inlogcode(s) website of app.
 
Verkoopvoorwaarden
 
Artikel 2.1 – De overeenkomst
Artikel 2.2 – Herroepingsrecht
Artikel 2.3 – Retourneren
Artikel 2.4 – Betaling en levering
Artikel 2.5 – Klachten
Artikel 2.6 – Overmacht
Artikel 2.7 – Geschillen
Artikel 2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
Artikel 2.9 – Intellectueel eigendom
 
 
ALGEMEEN
 
1.1 - Identiteit
 
Naam onderneming: Locohippo (voorheen Feestklik)
Handelsnaam: Locohippo
Vestigingsadres: Rijssenseweg 10, 7451 GZ, Holten
E-mailadres: info@locohippo.com
KvK-nummer: 60715472
 
 
1.2 - Toepasselijkheid
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Locohippo (voorheen Feestklik) en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Locohippo en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 
1.3 – Het aanbod
 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 
1.4 – Inlogcode(s) website of app.
 
Voor alle feestjes waarbij één of meerdere inlogcodes moeten worden opgevraagd zijn geschikt voor één feestje op één specifieke dag. Alle op te vragen inlogcodes hebben een beperkte geldigheidsduur.
 
 
VERKOOPVOORWAARDEN
 
2.1 – De overeenkomst
 
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Locohippo heeft aanvaard door middel van een aankoop én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Locohippo. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door Locohippo is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Locohippo staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.
 
2.2 – Herroepingsrecht
 
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Locohippo mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Dit alles is niet van toepassing op de digitale producten van Locohippo. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal verzonden draaiboeken retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen.
 
2.3 – Retourneren
 
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het feestpakket of losse feestartikelen wil retourneren, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn. Dit kan hij doen door een mail te sturen naar info@locohippo.com. Locohippo stuurt na de melding een ontvangstbevestiging naar de consument. Na melding stuurt consument het product binnen 14 dagen terug. De verzendkosten voor het retourneren worden gedragen door de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De kosten van het postpakket zelf worden, exclusief de kosten van het digitale draaiboek, volledig teruggestort op uw bankrekening indien alle producten onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking worden ontvangen.
 
 
2.4 – Betaling en levering
 
De consument betaalt via overschrijving naar bankrekening, Ideal, Bancontact of creditcard.
De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De draaiboeken zijn volledig digitaal en worden verzonden via de mail. De kant en klare pakketten worden verzonden per post, alleen het draaiboek ontvangt de consument digitaal.
 
2.5 – Klachten
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Locohippo zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Locohippo binnen 14 dagen een indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.
 
2.6 – Overmacht
 
In geval van overmacht heeft Locohippo het recht de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de Locohippo is gehouden aan enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Locohippo kan worden toegerekend.
 
2.7 – Geschillen
 
Op overeenkomsten tussen Locohippo en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
 
De koper van het draaiboek/kant en klare pakket of losse artikelen is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken/de speurtochten/de bingo’s/de kant en klare pakketten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.
 
 
Artikel 2.9 – Intellectueel eigendom
 
Het is niet toegestaan de draaiboeken/inlogcode(s) door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook is het niet toegestaan de draaiboeken/inlogcode(s) te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken door bedrijven/organisaties/verenigingen of andere (commerciële) partijen.
 
De geleverde draaiboeken/inlogcode(s) zijn alleen voor eigen particulier/privé gebruik en niets uit de draaiboeken mag gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming van Locohippo.